تاريخچه اصناف در اصفهان
آغازتشكيل اصناف بنا برنظر برخي از اهل تحقيق پس از ظهور اسلام و پس از ظهور قرامطه و بنا بر نظر برخي ديگر ادوار پيش از اسلام است در رسا ئل ( اخوان الصفا ) به قديمي ترين مواضع اصناف و طبفات آنها اشارات رفته است افراد هر صنف به اقتضاي رسم جوانمردي در غم و شادي همديگر شريك بوده اند بعنوان مثال اعضاي هر صنف در مراسم عروسي ويا عزا به ياري يكديگر مي شتافتند و همكاري و همدردي داشته اند و ليكن هر صنفي نسبت به صنف ديگر اغلب نوعي رقابت و همچشمي داشته اند چنانچه بر اساس نقل از (ابن بطوطه) وقتي سلطان ابواسحاق پادشاه شيراز مي خواست در آن ولايت قصري نظير قصر كسري بسازد براي كندن پي آن بين اصناف مختلف شيراز رقابتي بارز و شديد وجود داشت . قابل ذكر اينكه در عهد صفويه و قاجاريه هريك از اصناف رئيسي داشت كه او را ( كد خدا ) يا ( باشي ) مي ناميدند .كد خدا غالبا" انتخابي و گاه موروثي بود او به كمك ريش سفيد هاي صنف به توزيع ماليات و رفع اختلافات جزئي و عادي بين اعضاء اهتمام مي ورزيد . عضويت در هر صنف غالبا" در گرو گذراندن دوره شاگردي و نيل به مرحله استادي درحرفه و پيشه خاص آن صنف بود ودر بعضي موارد با گذراندن امتحان و دادن وليمه انجام مي شد عضويت در بعضي اصناف مانند قصاب قناد و ارسي دوز در اصفهان جز با رضايت اكثريت افراد يا ريش سفيدان و يا خريدن حق نبيچه يكي از اعضاء صنف ممكن نبود و رد اين گونه اصناف ماليات از طريق نبيچه بندي و يا نظر كد خداي صنف پرداخت مي شد. در عهد صفويه اكثراصناف ناچار بودند مدت يا نوبت معيني را براي سلطان به بيگاري بپردازد و ( ژ – شاردن ) مي گويد آنهائي كه از بيگاري معاف بودند در عوض وجهي به نام خراج به شاه مي پرداختند در دوره صفويه برخي از اصناف مانند طبيب . غسال . حمال . سلماني . ماما . درويش . و......از پرداخت ماليات معاف بودند و بر اساس داستاني شاه عباس صنف شمشير ساز را از پرداخت ماليات معاف كرده بود . هنوز لوحه هاي مشتمل بر معافيت اتفاقي يا موقت بعضي اصناف بر ديوارهاي مساجد گوهرشاد مشهد . مسجد جامع يزد . مسجد شاه و مسجد جامع اصفهان باقي است .
عليرغم گفته ( شارون ) كه در عصر او اصناف هرگز گرد هم نمي آمدند و تشكيلات آنها كاملا" بي پايه بوده است ظاهرا" در بعضي مواقع اصناف ملاقاتي داشته اند و مخصوصا" در اجراي مراسم عيد قربان و برپائي تعزيه عاشورا و تشكيل تكيه ها همكاري مؤثر و نزديك و دائم باهم داشته اند ودر اين گونه موارد با يكديگر رقابت مي ورزيدند.


نام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :